Regulamin

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie Państwu bezpiecznego, spokojnego oraz komfortowego pobytu, a także uniknięcię jakichkolwiek nieporozumień. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Wstęp
Właściciele oddają Gościom w użytkowanie cały apartament wraz z umeblowaniem i wyposażeniem oraz zobowiązują się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania urządzeń znajdujących się w apartamencie.

&1
Przyjazd gości

1. Jako nasz klient musisz pamiętać o poinformowaniu Nas o swoim przyjeździe najpóźniej na 2 godziny przed planowanym przybyciem. W tej sprawie proszę dzwonić pod numer 535 572 008 (Pani Katarzyna). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę jesteś zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nas o zaistniałej sytuacji. Ponadto wynajmując apartament jesteś zobowiązany do uregulowania całej kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Nas, twój przyjazd ulegnie opóźnieniu bądź skróceniu (mamy na myśli powody osobiste, trudności komunikacyjne, czy strajki itp.)
2. W dniu przyjazdu Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy wraz z pilotem (do bram wjazdowej/wyjazdowej), który zobowiązani są zwrócić Właścicielom apartamentu w dniu wyjazdu. Otrzymują również 4 karty, które upoważniają do darmowego korzystania z parku rozrywki, pomieszczenia fitness, bawialni oraz sauny zlokalizowanych na terenie osiedla. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy lub karty Goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł za sztukę.

&2
Zasady pobytu gości w apartamencie

1. Apartament jest wynajmowany na doby.
2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia godzin przyjazdu i wyjazdu.
3. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas, gdy mieszkanie jest wolne na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
4. W przypadku przedłużenia godzin wyjazdu lub wcześniejszego przyjazdu pobierana jest opłata w kwocie 20 zł za każdą dodatkową godzinę. Możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu należy uzgodnić z Właścicielami apartamentu.
5. W przypadku przerwy w dłuższym pobycie, za przetrzymanie apartamentu do czasu ponownego przyjazdu Gościa pobierana jest opłata w kwocie 50% ustalonej ceny.
6. Gość nie ma prawa bez uzgodnienia z Właścicielem przekazania apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
7. Na terenie osiedla obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21.00 do 7.00 dnia następnego. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Właścicel ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 500 zł.
8. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić apartament do godziny 21:00.
9. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba, że kwestia ta będzie uzgodniona z Właścicielem.
10. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie, Właściciel ma prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
11. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się  agresywnie Właściciele mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
12. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciele apartamentu zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w apartamencie i nie są wówczas zobowiązani do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
13. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
14. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Właściciela.
15. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia w apartamencie powstałe z ich winy, bądź z winy odwiedzających ich osób.
16. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna, wyłączyć światła, sprzętu RTV oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
17. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest: używanie otwartego ognia, używania urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia takich jak: grzałki, termowentylatory, frytownice, grile elektryczne itp. Zabrania się wnoszenia do Apartamentu materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
19. Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia (palenie dozwolone jest na tarasie i na zewnątrz budynku). . W przypadku naruszenia tego zakazu istnieje prawdopodobieństwo uruchomienia Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz nałożenia kary w wysokości 500 zł.
20. Dzieci na terenie apartamentu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.
21. Uprzejmie zabrania się przenoszenia i wynoszenia przedmiotów i wyposażenia pomieszczeń poza apartament.
22. Gość apartamentu zobowiązany jest pozostawić apartament w takim stanie w jakim został mu przekazany w dniu przyjazdu.

&3
Mienie gości

1. Właściciele apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.
2. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa.

&4
Zwierzęta

1. Zwierzęta nie są akceptowane. Może się to ewentualnie zmienić po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

&5
Parking

1. Właściciel nie zapewnia miejsca parkingowego. Miejsca parkingowe są dostepne zarówno na terenie osiedla jak i w jego najbliższym sąsiedztwie.

& 6
Zasady rezerwacji i uiszczania opłaty za pobyt

1.Liczba dni pobytu w apartamencie określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą
Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca podczas przekazywania kluczy.
2. Depozyt gotówkowy w wysokości 400 zł jest pobierany w celu zabezpieczenia pokrycia ewentualnych strat powstałych w apartamencie z winy Gościa lub osób go odwiedziających. Depozyt gotówkowy zostanie Gościowy zwrócony w dniu wyjazdu.
3. W przypadku dokonywania rezerwacji „z dnia na dzień” lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
4. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
6. W przypadku rezygnacji z wcześniejszej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zaliczek.
7. Dokonana rezerwacja do dnia wpłaty zaliczki traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Po wpłynięciu zaliczki na konto rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej.
8. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
9. Po otrzymaniu formularza rezerwacyjnego, na adres e-mail zwrotny zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji wstępnej wraz z numerem konta do wpłaty zaliczki oraz szczegółowe informacje na temat pobytu.

&7
Dane osobowe

1. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Rozstrzyganie sporów
2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien